mua vé số vietlott trực tuyến

고급 엔드포인트 보안 솔루션

상포 엔드포인트 보안 는 현재 차세대 안티바이러스(NGAV) 또는 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션과 비교하여 악성 코드 및 APT 위협으로부터 시스템을 보호하는 다른 접근 방식을 활용합니다. 엔드포인트 보안는 관리, 운영 및 유지 관리가 용이하여 전체 조직 네트워크에서 악성 코드 감염 및 APT 침해에 대한 총체적인 대응을 제공합니다. 이 솔루션은 엔드포인트 보안, 보호, 탐지 및 대응과 관련하여 온프레미스 관리, 클라우드 관리 또는 하이브리드 솔루션이 필요한 모든 조직의 요구 사항을 충족하도록 확장 가능합니다.
엔드포인트 보안이란 무엇입니까?
엔드포인트 보안이란 무엇입니까?

상포의 엔드포인트 보안 개요

상포 엔드포인트 보안 보안 키 기능

자동화된 대응을 통한 피싱 및 웹 침입 방지
  • 전 세계적으로 증가하는 사건에 대응하기 위해 피싱 및 웹 침입 공격에 대한 보호 기능을 강화했습니다.
  • 공격의 출처와 관련 동작을 정확히 찾아내는 포괄적인 시각적 킬 체인을 포함한 상세한 통찰력을 통해 피싱 및 웹 침입 공격을 정확하게 탐지합니다.
  • 사용자는 악성 프로세스를 종료하고 악성 파일을 삭제하여 측면 이동을 방지하는 등 공격에 자동으로 대응하도록 상포 Endpoint Secure를 구성할 수 있습니다.

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

랜섬웨어 보호 및 복구
  • 정적 및 동적 AI 기반 탐지 엔진을 통해 모든 유형의 랜섬웨어로부터 보호합니다.
  • 의심스러운 랜섬웨어 관련 프로세스를 탐지하고 3초 안에 차단하여 사용자 자산에 미치는 영향을 최소화합니다.
  • 랜섬웨어 침해 지표는 상포 Endpoint Secure가 배포된 1,200만 개 이상의 장치에서 수집되어 99.83%의 탐지 정확도를 달성합니다.
  • 허니팟 및 RDP 2단계 인증과 같은 기존 랜섬웨어 보호 기능 외에도 상포 Endpoint Secure는 랜섬웨어 복구 기능을 제공합니다. 여기에는 랜섬웨어 암호화 시 데이터를 완벽하게 보호하고 복원하기 위한 Windows VSS(볼륨 섀도 복사본 서비스) 스냅샷 백업을 통한 파일 복구 및 복구가 포함됩니다.

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

네트워크 및 클라우드와의 시너지
Endpoint Secure는 상포 NGAF, IAG 및 Cyber ​​Command와 통합되어 고도로 조정된 위협 탐지 및 대응을 지원합니다. 엔드포인트, 네트워크 및 클라우드 간의 위협 상관 관계를 통해 포인트 솔루션에서 놓친 정교한 위협을 탐지하고 통합 증거 체인을 생성하여 공격 후 위협 사냥 및 약점 해결을 간소화할 수 있습니다.

세계적 수준의 악성 코드 탐지

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

수상 및 성과

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

AV 테스트 인증

상포 엔드포인트 세큐어, AV 테스트 최고 제품상 수상
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

매거진 CDM “차세대” 상

상포 Endpoint Secure, 매거진 CDM “차세대” 상 수상

운영체제

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

가상화

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

고객 성공 사례

아래에서 기업, 정부, 학교 및 대학 등과 같은 산업별로 분류된 상포의 모든 성공 사례를 찾을 수 있습니다.
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Manufacturing & Natural Resources-제조업
Meyer Aluminium (Thailand) Company Limited
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Healthcare Providers-상포 헬스케어
Medilife Health Group
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Healthcare Providers-상포 헬스케어
Al Abeer Medical Center - Day Surgery Unit - Abu Dhabi
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Manufacturing & Natural Resources-제조업
FRIEM S.p.A
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Meyer Aluminium (Thailand) Company Limited

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Medilife Health Group

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Al Abeer Medical Center - Day Surgery Unit - Abu Dhabi

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập

FRIEM S.p.A

비디오

Sangfor Endpoint Secure: Ransomware Detection and Recovery in 3 Seconds

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Sangfor Endpoint Secure: Ransomware Detection and Recovery in 3 Seconds
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Customer Success with Sangfor: Asian Pacific Can Company Limited
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Samudera Indonesia's IT Transformation: Powering Logistics Excellence with Sangfor Technologies
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Customer Testimonial - FRIEM SPA x Sangfor Cyber Command
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Cyber Command Correlates with Endpoint Secure to Automatically Deal with Network Threat
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Guy Rosefelt Interview with Cyber Defense Magazine 2022
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
The PC Security Channel Security Test for Sangfor Endpoint Secure
mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
Let Sangfor Protect you Against Ransomware

우리와 연락하십시오

mua vé số vietlott trực tuyếnLiên kết đăng nhập
xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang mua vé số online miền nam